:: กลับไปหน้าแรกของ บทความจากสมาชิก ::

การพัฒนากำลังพลจากกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนพาณิชย์นาวีไทย

การพัฒนากำลังพลจากกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนพาณิชย์นาวีไทย


โดย สมาคมเจ้าของเรือไทย

ข้อความจากแฟ้มนำเสนอ (Power Point) ของสมาคมเจ้าของเรือไทย นำไปบรรยายเป็นข้อมูลให้กับคณะนายทหารเรือ ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2549 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ บางกอกน้อย กทม. ตามที่ กรมกำลังพล ทหารเรือได้มีหนังสือแจ้งมาที่ สมาคมเจ้าของเรือไทย ขอเชิญบริษัทเรือที่สนใจจะรับนายทหารเรือเข้ามาทำงานในเรือพาณิชย์ไปให้ข้อมูล ซึ่งงานในวันนั้นมีลักษณะการจัดงานคล้ายกับ การนัดพบแรงงานของพลทหาร หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ ที่บริษัทเรือส่งคนไปให้ข้อมูลของลักษณะงาน รายได้ ให้กับผู้ที่สนใจจะลาออกมาฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจ.

นายทหารประเภทนี้สามารถสอบ ปก. เพื่อเป็น deck officer ได้โดยต้องเรียนหลักสูตร cargo operation เพิ่มที่ ศพน. อีกประมาณ 3 สัปดาห์


 การพัฒนากำลังพลจากกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนพาณิชย์นาวีไทย

ระยะสั้น

o ใช้นายทหารเรือจากกองทัพเรือมาทำงานในภาคเอกชน

o นายทหารเรือมีประสบการณ์ทางทะเล การเดินเรือและช่างกลทางทะเล มีวินัย แต่ขาดความรู้และ ประสบการณ์ในการทำงานด้านการพาณิชย์นาวีฝ่ายเอกชน

o กำลังพลระดับกลางของกองทัพเรือมีกำลังส่วนเกินกว่าที่ต้องการ

o กองทัพเองมีนโยบายลดกำลังพลเพื่อประสิทธิภาพของกองทัพตามนโยบายรัฐ

o เป็นการช่วยนายทหารที่สมัครใจออกกองทัพให้มีงานอย่างเหมาะสม

ประเด็นและแนวทางปฏิบัติ

o ประเด็นที่ ๑

– นายทหารเรือขาดความรู้ด้านพาณิชย์นาวีตามข้อกำหนดสากล IMO

o แนวทางปฏิบัติ

– จัดหลักสูตรพิเศษในเนื้อหาวิชาที่จะทำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยโรงเรียนนายเรือ เพื่อให้นายทหารที่จะออกจากกองทัพมีความรู้และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองหลักสูตรดังกล่าว

o ประเด็นที่ ๒

– นายทหารเรือขาดประสบการณ์จริงในการทำงานในเรือสินค้า

o แนวทางปฏิบัติ

– กำหนดให้ต้องมีการฝึกงานในชั้นประกาศนียบัตรนั้นๆ ในเรือจริง ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่นอย่างน้อย ๓ เดือน หรือให้สามารถทำงานได้ในชั้นประกาศนีบัตรที่ต่ำกว่าหนึ่งชั้นเป็นเวลาอย่างน้อย ๖ เดือน

o ประเด็นที่ ๓

– ข้อบังคับของกรมการขนส่งทางน้ำยังไม่ยอมรับระยะเวลาในการปฏิบัติงานในเรือของกองทัพเรือให้ใช้ได้ในกฎข้อบังคับการสอบความรู้ของคนเรือไทย

o แนวทางปฏิบัติ

– แก้ไขกฎข้อบังคับให้ยอมรับระยะเวลาการทำงานบนเรือของกองทัพเรือให้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับเรือสินค้า

o ประเด็นที่ ๔

– ข้อกำหนดระยะเวลาการทำงานในเรือเพื่อสอบเลื่อนชั้นประกาศนียบัตรของคนเรือไทย ยางกว่าข้อกำหนดสากล ทำให้การเลื่อนชั้นประกาศนียบัตรของคนเรือล่าช้าเกินความจำเป็น

o แนวทางปฏิบัติ

– แก้ไขกฎข้อบังคับให้สอดคล้องกับความต้องการมาตรฐานสากล

สรุปการพัฒนากำลังพลจากกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนพาณิชย์นาวีไทยประเด็นและแนวทางปฏิบัติ

o จัดหลักสูตรอบรมความรู้เพิ่มเติมให้กับนายทหารที่ต้องการออกมาทำงานในภาคเอกชนพาณิชย์นาวี

o แก้ไขกฎข้อบังคับของกรมการขนส่งทางน้ำว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำการในเรือสินค้าด้านต่างๆ

ระยะยาว

– ใช้โรงเรียนนายเรือในการผลิต “ นักเรียนนายเรือพาณิชย์ ” เพื่อส่งเสริมการพาณิชย์นาวีไทย

แนวคิด

– ปัญหาคนประจำเรือขาดแคลน

– การลดการผลิตนักเรียนนายเรือของโรงเรียนนายเรือจากเดิมที่เคยผลิตถึงปีละ ๒๕๐ คนเหลือเพียงปีละ ๕๕ คน ในปัจจุบัน

– ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีผลิตนักเรียนนายเรือโดยใช้อาจารย์สอนส่วนใหญ่จากโรงเรียนนายเรือซึ่งอยู่ข้างๆกัน

แนวทางปฏิบัติ

– จัดทำหลักสูตร “นักเรียนนายเรือพาณิชย์ “ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (IMO) โดยให้เรียนร่วมกับนักเรียนนายเรือในภาควิชาที่เหมือนกัน

– รับสมัครนักเรียนนายเรือพาณิชย์เพิ่มเติมจากการสอบคัดเลือกนักเรียนนายเรือปรกติซึ่งรับได้เพียง ๕๕ คนจากคนสมัครครั้งล่าสุดกว่าสองหมื่นคน

– กำหนดให้นักเรียนนายเรือพาณิชย์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองโดยมีแนวทางเลือก ๓ แนวทางคือ

๑.   นักเรียนนายเรือพาณิชย์เอื้ออาทร โดยทุนรัฐบาล โดยให้กระทรวงคมนาคมออกทุนการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว แต่ต้องทำงานชดใช้ในกองเรือแห่งชาติ เป็นระยะเวลาตามที่กำหนด

๒.   นักเรียนนายเรือพาณิชย์ ทุนบริษัทเรือ โดยจัดหาทุนจากบริษัทเรือที่ต้องการให้นักเรียนหลักสูตรดังกล่าว และมีข้อตกลงกับบริษัทนั้นๆ ที่จะทำงานในบริษัทนั้นตางแต่ตกลงกัน

๓.   นักเรียนนายเรือพาณิชย์ โดยทุนตัวเองโดยให้นักเรียนหลักสูตรดังกล่าวจ่ายเงินเรียนเช่นเดียวกับค่าหน่วยกิจในมหาวิทยาลัย และระหว่างเรียนอาจหาทุนจากบริษัทเรือต่อไปได้ด้วยตัวเองในเวลาต่อมา หรือ “นักเรียนนายเรือเอื้ออาทร” โดยให้แต่ละจังหวัดเลือกนักเรียนทุนจังหวัดละ ๑ คนเข้าเป็นนักเรียนนายเรือพาณิชย์ โดยทุนรัฐบาล และนักเรียนดังกล่าวต้องทำงานในกองเรือแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางน้ำ การท่าเรือ ตามระยะเวลาที่กำหนด

– การฝึกภาคทะเลของนักเรียนนายเรือพาณิชย์ ให้จัดส่งฝึกตามบริษัทเรือสินค้า เช่นเดียวกับการฝึกภาคทะเลของนักเรียนจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

– แก้ไขข้อกำหนดการสอบความรู้เพื่อทำงานในเรือพาณิชย์ให้ครอบคลุมอมรับผู้ที่จบหลักสูตรนักเรียนเดือนเรือพาณิชย์จากโรงเรียนนายเรือ

o ประโยชน์ที่จะได้รับ

– ช่วยส่งเสริมกำลังพลทางทะเล ให้พาณิชย์นาวีไทย และตลาดคนเรือไทยในสากลที่ขาดแคลนมากในปัจจุบัน

– ช่วยเสริมกำลังพลสายตรงวิชาชีพทางพาณิชย์นาวีกับหน่วยงานต่างๆ เช่นกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางน้ำ การท่าเรือฯ ให้กับประเทศไทยในการเพิ่มศักยภาพการพาณิชย์นาวีไทย

– เป็นการนำเงินตราเข้าประเทศจากการทำงานทางทะเลของคนเรือไทย

– เป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากโรงเรียนนายเรือ (โรงเรียนนายเรือมีข้าราชการประมาณ ๕๐๐ คนปัจจุบันผลิตนักเรียนนายเรือให้กองทัพเรือเพียงปีละ ๕๕ คน จากที่เคยผลิตถึงปีละ ๒๕๐ คน)

– กองทัพเรือจะได้นายทหารสำรองนอกราชการเพิ่มเติมอีกปีละ ๑๐๐ คน โดยไม่ต้องใช้งบของกองทัพเรือซึ่ง

o นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ดังกล่าวอาจถูกเรียกกลับมาฝึกทางทหารตามแต่ทางราชการกำหนด

o นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ดังกล่าวสามารถมีส่วนช่วยราชการกองทัพเรือเมื่อเกิดภาวะสงคราม

o นักเรียนเดินเรือพาณิชย์เหล่านี้สามารถช่วยสนับสนุนกองทัพเรือด้านการข่าวในสภาวะปรกติ

กองทัพเรือจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีไทยซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของการขยาย สมุทานุภาพของไทย

 


ชมรมศิษย์เก่านักเรียนนายเรือสัมพันธ์ | Naval Cadet Alumni Relation Club

มรมศิษย์เก่านักเรียนนายเรือสัมพันธ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในส่วนบทความจากสมาชิกนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้ ::

 

 

© 2005 Naval Cadet Alumni Relation Club : All rights reserved